top of page

חוק הדפיברילטור הצבת מכשירי החייאה

2014

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ,2 ו–6 לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008( להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולעניין תקנה 2 בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 1 .בתקנות אלה -

"חוק ציוד רפואי" - חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012;

"המנהל" ו"הפנקס" - כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;

"תעודת הרישום" - כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.

דרישות ממכשיר החייאה

2 .מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה.

חובת הצבת מכשיר החייאה

דפיברילטור

מהו דום לב פתאומי?דום לב פתאומי הוא מצב בו הלב מפסיק לפעום באופן פתאומי ובלתי צפוי כתוצאה מתקלה במערכת החשמלית של הלב. התקלה אשר גורמת לדום לב פתאומי הינה קצב לב בלתי-תקין ומסכן-חיים; אריתמיה. האריתמיה הנפוצה ביותר הינה פרפור חדרים (פ"ח). במצב של פ"ח, קצב הלב (ה"מפרפר") הוא כה מהיר ולא סדיר כך שהלב אינו ממש פועם, אלא רק רוטט, והוא אינו מסוגל לשאוב דם ולהזרימו אל הגוף ואל המוח. דום לב פתאומי עלול להתרחש מייד לאחר מעבר הלב לפרפור חדרים. במהלך דום לב פתאומי, הקרבן מאבד תחילה את דופק-ליבו, לאחר מכן, את הכרתו ולבסוף, את יכולתו לנשום. שלבים אלה עלולים להתרחש במהירות - למעשה, מדובר בשניות ספורות... דום לב פתאומי עלול לתקוף את קרבנותיו ללא כל אזהרה. הוא אינו מכיר באף גבולות, וגובה מאות אלפי חיי אדם בכל העולם מדי שנה. אנשים בכל הגילאים, בכל רמות הכושר הגופני ובעלי כל סוגי אורח-החיים עלולים ליפול קרבן לו ולא לשרוד את תקיפתו. 

Please reload

bottom of page